Mina Sidor
Eskilstuna: 016 – 13 35 80
Katrineholm: 0150 – 66 29 90
Nyköping: 0155 - 46 47 10
Strängnäs: 0152 – 224 70
Flen: 0157 - 157 90

Ny information om covid-19 till dig som är kund på Rådek

Stödpaket och åtgärder från regeringen
Nedan beskriver vi kortfattat de senaste förändringarna. Det handlar om förslag men det är mycket troligt att de går igenom.
Vi vill poängtera att flera av förslagen handlar om anstånd/lån som ska betalas tillbaka, ofta med ränta.

Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, A-skatt och moms (startar 7 april 2020)
Det tidigare presenterade förslaget om anstånd är nu kompletterat med anstånd med momsen för 2019 för de som har momsbetalning en gång om året.
Rekommendation: diskutera med redovisningskonsulten eller revisor hur prognosen ser ut närmaste månaderna och sök anstånd om det finns risk för otillräcklig likviditet. Rådek kan hjälpa till att formulera ansökan. I de fall vi hjälpt till har handläggningstiden varit kort hos Skatteverket.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
För löner som betalas under mars – juni sänks arbetsgivaravgifterna från 31,42 % till 10,21%. Motsvarande sänkning görs av egenavgifterna för de som har enskild firma. Sänkningen är begränsad till lönedelar upp till 25 000 kr/månad och för max 30 anställda. Det troliga är att detta kommer ske per automatik och ingen ansökan krävs, en ny uppställning i skattedeklarationer lär hantera nedsättningen.

Avsättning till periodiseringsfond för enskild näringsverksamhet
100% av skattepliktiga vinsten 2019 kommer att kunna sättas av till periodiseringsfond (normalt 30%). Det innebär att stor del av preliminärskatten som är betald under 2019 går att få tillbaka. De vanliga reglerna om att periodiseringsfonden måste fram till beskattning senast efter sex år gäller.
Rekommendation: Räkna på om det kan vara intressant, i så fall behöver en ny preliminärdeklaration och om ni redan lämnat en ny inkomstdeklaration för räkenskapsåret 2019 göras senast vid halvårsskiftet för snabb återbetalning av inbetald preliminärskatt.

Statlig lånegaranti och bidrag till hyreskostnaden i vissa branscher
Lånen kommer att gå via det vanliga banksystemet och innebär att staten garanterar 70% av eventuella kreditförluster. Vi vet ännu inte hur snabbt ett fungerande system för detta kan vara på plats.
Hotell, restauranger och några andra branscher ska kunna söka bidrag för hyreskostnaden (upp till 50%) för april-juni 2020.
Rekommendation: Titta på om dessa stöd kan vara relevanta och kom överens med redovisningskonsulten att bevaka när dessa möjligheter finns på plats för att söka snabbt, eftersom ”kötiden” kan komma att bli lång.

Förändringar i sjukförsäkringen
Sjuklön (från och med 1 april 2020)

Staten avser att täcka sjuklönekostnaderna dag 2–14.
Den nu presenterade lösningen är att arbetsgivaren fortsatt ska betala sjuklön och sedan få kompensation från staten när arbetsgivaren anger sjuklönekostnaden i arbetsgivardeklarationen.

Alternativ till uppsägning
Korttidspermittering (från och med 16 mars, kan sökas från 7 april)
Innebär att den anställde kan behålla stor del av sin lön trots minskad arbetstid och att staten står för en stor del av den kostnaden. Förutsätter kollektivavtal eller där avtal saknas, att minst 70% av de anställda säger ja till en sådan lösning. Till skillnad från vad som först presenterades verkar nu även företagsledare/ägare med familj kunna ingå.
Företaget ansöker om ersättning för korttidspermittering hos Tillväxtverket.
Rekommendation: Räkna på om detta kan vara ett alternativ till uppsägningar.

Comments are closed.