Mina Sidor
Eskilstuna: 016 – 13 35 80
Katrineholm: 0150 – 66 29 90
Nyköping: 0155 - 46 47 10
Strängnäs: 0152 – 224 70
Flen: 0157 - 157 90

Information om covid-19 till dig som är kund på Rådek

För er som kunder hos Rådek

Rådeks kontor håller öppet med normala öppettider. Några av våra medarbetare arbetar hemifrån och bland annat av det skälet rekommenderar vi att alla besök förbokas.

Information om stödpaket och åtgärder från regeringen
Nedan beskriver vi kortfattat förändringar och konsekvenser för företag och organisationer som presenterats så här långt.

Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, A-skatt och moms (startar 7 april 2020)
Skatteverket ska kunna ge anstånd för maximalt tre månader/redovisningsperioder (motsvarar ett momskvartal) i upp till ett år. Anståndet ska avse perioden januari-september 2020. Söker man anstånd för kvartal 1 2020 kommer således redan betalda skatter att sättas tillbaka på skattekontot.
Anståndet kan gälla upp till ett år – om anståndet avser april-juni 2020 ska betalningen således göras 12 juli 2021.
Ränta och anståndsavgift motsvarar cirka 0,6% ränta per månad, men anståndet går att återkalla om situationen lättar.
Enligt lagrådsremissen ska Skatteverket normalt ge anstånd utan särskilda utredningar, kan dock bli problem om det finns underskott på skattekontot.
De tekniska lösningarna för att söka finns inte framme än, utan förväntas vara tillgängliga efter beslut i riksdagen.
Redan tidigare har det varit möjligt att via Skatteverkets vanliga blankett söka anstånd av synnerliga skäl, som dock enbart har avsett kortfristiga anstånd (två månader), den möjligheten finns det skäl att använda redan nu om likviditetsprognosen ser ansträngd ut.
Rekommendation: diskutera med redovisningskonsulten eller revisor hur prognosen ser ut närmaste månaderna och sök anstånd om det finns risk för otillräcklig likviditet. Rådek kan hjälpa till att formulera ansökan.

Förändringar i sjukförsäkringen
Karensavdrag (från och med 11 mars 2020)
Staten kompenserar karensavdraget – arbetsgivaren gör vanligt karensavdrag och den anställde får
därefter söka återbetalning av karensavdraget från Försäkringskassan. Inte heller här finns de
praktiska lösningarna framme än, men företaget ska alltså göra som vanligt.

Sjuklön (från och med 1 april 2020)
Staten avser att täcka sjuklönekostnaderna dag 2–14.
Metodiken för detta finns inte presenterad än. En eventuell lösning är att arbetsgivaren fortsatt ska
betala sjuklön och sedan få kompensation från staten när arbetsgivaren anger sjuklönekostnaden i
arbetsgivardeklarationen.

Alternativ till uppsägning
Korttidspermittering (från och med 7 april)
Innebär att den anställde kan behålla stor del av sin lön trots minskad arbetstid och att staten står för
en stor del av den kostnaden. Förutsätter kollektivavtal eller där avtal saknas, att minst 70% av de
anställda säger ja till en sådan lösning. Möjligheten med ersättning för korttidspermittering gäller i
nuläget inte företagsledaren/ägaren och dennes familj.
Företaget ansöker om ersättning för korttidspermittering hos Tillväxtverket.
Rekommendation: Räkna på om detta kan vara ett alternativ till uppsägningar.

Finansiering – likviditetsbrist
Bankfinansiering

Riksbanken och Finansinspektionen har möjliggjort ett ökat utlåningsutrymme för bankerna. I vilken
omfattning detta innebär en snabbare och generösare kreditprövning återstår att se. Det finns dock
goda skäl att kommunicera med banken om eventuella lösningar även om läget nu inte är akut.
Några banker har indikerat en möjlighet till amorteringsanstånd.
Rekommendation: Dialog med banken, redovisningskonsulten eller revisor kan bistå med relevanta
ekonomiska rapporter och kommentarer till dessa liksom budgetar vilket underlättar denna dialog.

Följ upp kundfordringar
Det är nu ännu viktigare att följa upp dåliga betalare och ha kravhantering på plats.
Rekommendation: tät dialog med redovisningskonsulten.

Kontrollbalansräkning i aktiebolag
Även om företaget har eller kan skaffa tillräcklig likviditet, kan negativa resultat innebära att
aktiebolagslagens regler om minsta tillåtna eget kapital blir tillämpliga. För att skydda styrelse och
aktieägare från risken för personligt ansvar för bolagets skulder kan en så kallad
kontrollbalansräkning behöva upprättas.
Rekommendation: tät dialog med redovisningskonsulten eller revisor för att i tid följa
aktiebolagslagens krav.

Årsstämmor och årsmöten
Aktiebolag

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Bolagsverket har pekat på möjligheten att hålla bolagsstämma på distans via tekniska lösningar
och/eller fullmakter. Sådana lösningar är normalt tillåtna om ingen aktieägare opponerar sig. En av
årsstämman godkänd årsredovisning ska skickas in till Bolagsverket senast en månad efter
bolagsstämman. Bolagsverket har tydliggjort att de inte har rätt att ge anstånd utifrån nuvarande
regler och det finns nu inget förslag att senarelägga tidsgränsen när förseningsavgifter måste betalas.
Rekommendation: För de flesta av Rådeks kunder finns möjlighet att ordna erforderliga dokument
utan att aktieägarna behöver ha ett fysiskt möte.

Föreningar
De flesta föreningars stadgar anger när föreningen ska ha årsmöte. Konsekvensen om styrelsen
beslutat att inte kalla till årsmöte i rätt tid är dock i de flesta fall enbart att medlemmarna tycker att
styrelsen gjort ett dåligt arbete och eventuellt inte ska återväljas. När kallelsen sedan görs, ska de
tidsgränser som gäller mellan kallelse och möte följa stadgarna. Även för föreningar kan det finnas
möjlighet att använda distanslösningar.

Med vänlig hälsning
Din redovisningskonsult och revisor

Comments are closed.